blob: a42ea7687cb67e55af955dc8874a072e087ce3ed [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<windowsSettings>
<dpiAwareness xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2016/WindowsSettings">PerMonitorV2</dpiAwareness>
</windowsSettings>
</application>
<compatibility xmlns="urn:schemas-microsoft-com:compatibility.v1">
<application>
<!-- Windows 10 and Windows 11 -->
<supportedOS Id="{8e0f7a12-bfb3-4fe8-b9a5-48fd50a15a9a}"/>
<!-- Windows 8.1 -->
<supportedOS Id="{1f676c76-80e1-4239-95bb-83d0f6d0da78}"/>
<!-- Windows 8 -->
<supportedOS Id="{4a2f28e3-53b9-4441-ba9c-d69d4a4a6e38}"/>
<!-- Windows 7 -->
<supportedOS Id="{35138b9a-5d96-4fbd-8e2d-a2440225f93a}"/>
</application>
</compatibility>
</assembly>