blob: c980b039892e43d99a8d7e480f1faac290fdbe99 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "H:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Чабыттоо менюсун ачуу",
"backButtonTooltip": "Артка",
"closeButtonTooltip": "Жабуу",
"deleteButtonTooltip": "Жок кылуу",
"nextMonthTooltip": "Кийинки ай",
"previousMonthTooltip": "Мурунку ай",
"nextPageTooltip": "Кийинки бет",
"previousPageTooltip": "Мурунку бет",
"firstPageTooltip": "Биринчи бет",
"lastPageTooltip": "Акыркы бет",
"showMenuTooltip": "Менюну көрсөтүү",
"aboutListTileTitle": "$applicationName каналы жөнүндө",
"licensesPageTitle": "Уруксаттамалар",
"pageRowsInfoTitle": "$rowCount ичинен $firstRow–$lastRow",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "Болжол менен $rowCount ичинен $firstRow–$lastRow",
"rowsPerPageTitle": "Бир бетте көрсөтүлүүчү саптардын саны:",
"tabLabel": "$tabCount кыналма ичинен $tabIndex",
"selectedRowCountTitleOne": "1 нерсе тандалды",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount нерсе тандалды",
"cancelButtonLabel": "ЖОККО ЧЫГАРУУ",
"closeButtonLabel": "ЖАБУУ",
"continueButtonLabel": "УЛАНТУУ",
"copyButtonLabel": "Көчүрүү",
"cutButtonLabel": "Кесүү",
"okButtonLabel": "Макул",
"pasteButtonLabel": "Чаптоо",
"selectAllButtonLabel": "Баарын тандоо",
"viewLicensesButtonLabel": "УРУКСАТТАМАЛАРДЫ КӨРҮҮ",
"anteMeridiemAbbreviation": "түшкө чейин",
"postMeridiemAbbreviation": "түштөн кийин",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Саатты тандаңыз",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Мүнөттөрдү тандаңыз",
"modalBarrierDismissLabel": "Жабуу",
"signedInLabel": "Аккаунтуңузга кирдиңиз",
"hideAccountsLabel": "Аккаунттарды жашыруу",
"showAccountsLabel": "Аккаунттарды көрсөтүү",
"drawerLabel": "Чабыттоо менюсу",
"popupMenuLabel": "Калкып чыгуучу меню",
"dialogLabel": "Диалог",
"alertDialogLabel": "Эскертүү",
"searchFieldLabel": "Издөө",
"reorderItemToStart": "Башына жылдыруу",
"reorderItemToEnd": "Аягына жылдыруу",
"reorderItemUp": "Жогору жылдыруу",
"reorderItemDown": "Төмөн жылдыруу",
"reorderItemLeft": "Солго жылдыруу",
"reorderItemRight": "Оңго жылдыруу",
"expandedIconTapHint": "Жыйыштыруу",
"collapsedIconTapHint": "Жайып көрсөтүү",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 белги калды",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount белги калды",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Жаңыртуу",
"moreButtonTooltip": "Дагы",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "кк.аа.жжжж",
"selectYearSemanticsLabel": "Жылды тандоо",
"unspecifiedDate": "Күн",
"unspecifiedDateRange": "Даталар диапазону",
"dateInputLabel": "Күндү киргизүү",
"dateRangeStartLabel": "Баштоо күнү",
"dateRangeEndLabel": "Аяктоо күнү",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Баштоо күнү $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Аяктоо күнү $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Жараксыз формат.",
"invalidDateRangeLabel": "Жараксыз диапазон.",
"dateOutOfRangeLabel": "Аракет чегинен тышкары.",
"saveButtonLabel": "САКТОО",
"datePickerHelpText": "КҮНДҮ ТАНДОО",
"dateRangePickerHelpText": "ДИАПАЗОНДУ ТАНДОО",
"calendarModeButtonLabel": "Жылнаамага которулуңуз",
"inputDateModeButtonLabel": "Терип киргизүү режимине которулуңуз",
"timePickerDialHelpText": "УБАКЫТ ТАНДОО",
"timePickerInputHelpText": "УБАКЫТ КИРГИЗҮҮ",
"timePickerHourLabel": "Саат",
"timePickerMinuteLabel": "Мүнөт",
"invalidTimeLabel": "Убакытты туура көрсөтүңүз",
"dialModeButtonLabel": "Терүүнү тандагыч режимине которулуу",
"inputTimeModeButtonLabel": "Текст киргизүү режимине которулуу",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 уруксаттама",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount уруксаттама",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Channel Down",
"keyboardKeyChannelUp": "Channel Up",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Мета",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Power",
"keyboardKeyPowerOff": "Power Off",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Тандоо",
"keyboardKeySpace": "Боштук",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Меню тилкеси менюсу",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}