blob: a4a2f5fe43da0b493fc04137bb03cca6aef76b52 [file] [log] [blame]
{
"licensesPackageDetailTextFew": "$licenseCount licencje",
"licensesPackageDetailTextMany": "$licenseCount licencji",
"remainingTextFieldCharacterCountFew": "Pozostały $remainingCount znaki",
"remainingTextFieldCharacterCountMany": "Pozostało $remainingCount znaków",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "$selectedRowCount wybrane elementy",
"selectedRowCountTitleMany": "$selectedRowCount wybranych elementów",
"openAppDrawerTooltip": "Otwórz menu nawigacyjne",
"backButtonTooltip": "Wstecz",
"closeButtonTooltip": "Zamknij",
"deleteButtonTooltip": "Usuń",
"nextMonthTooltip": "Następny miesiąc",
"previousMonthTooltip": "Poprzedni miesiąc",
"nextPageTooltip": "Następna strona",
"previousPageTooltip": "Poprzednia strona",
"firstPageTooltip": "Pierwsza strona",
"lastPageTooltip": "Ostatnia strona",
"showMenuTooltip": "Pokaż menu",
"aboutListTileTitle": "$applicationName – informacje",
"licensesPageTitle": "Licencje",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow z $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow z około $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Wiersze na stronie:",
"tabLabel": "Karta $tabIndex z $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 wybrany element",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount wybranych elementów",
"cancelButtonLabel": "ANULUJ",
"closeButtonLabel": "ZAMKNIJ",
"continueButtonLabel": "DALEJ",
"copyButtonLabel": "Kopiuj",
"cutButtonLabel": "Wytnij",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Wklej",
"selectAllButtonLabel": "Zaznacz wszystko",
"viewLicensesButtonLabel": "WYŚWIETL LICENCJE",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Wybierz godziny",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Wybierz minuty",
"signedInLabel": "Zalogowani użytkownicy",
"hideAccountsLabel": "Ukryj konta",
"showAccountsLabel": "Pokaż konta",
"modalBarrierDismissLabel": "Zamknij",
"drawerLabel": "Menu nawigacyjne",
"popupMenuLabel": "Menu kontekstowe",
"dialogLabel": "Okno dialogowe",
"alertDialogLabel": "Alert",
"searchFieldLabel": "Szukaj",
"reorderItemToStart": "Przenieś na początek",
"reorderItemToEnd": "Przenieś na koniec",
"reorderItemUp": "Przenieś w górę",
"reorderItemDown": "Przenieś w dół",
"reorderItemLeft": "Przenieś w lewo",
"reorderItemRight": "Przenieś w prawo",
"expandedIconTapHint": "Zwiń",
"collapsedIconTapHint": "Rozwiń",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Jeszcze 1 znak",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Pozostało $remainingCount znaków",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Odśwież",
"moreButtonTooltip": "Więcej",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "dd.mm.rrrr",
"selectYearSemanticsLabel": "Wybierz rok",
"unspecifiedDate": "Data",
"unspecifiedDateRange": "Zakres dat",
"dateInputLabel": "Wpisz datę",
"dateRangeStartLabel": "Data rozpoczęcia",
"dateRangeEndLabel": "Data zakończenia",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Data rozpoczęcia: $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Data zakończenia: $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Nieprawidłowy format.",
"invalidDateRangeLabel": "Nieprawidłowy zakres.",
"dateOutOfRangeLabel": "Poza zakresem.",
"saveButtonLabel": "ZAPISZ",
"datePickerHelpText": "WYBIERZ DATĘ",
"dateRangePickerHelpText": "WYBIERZ ZAKRES",
"calendarModeButtonLabel": "Przełącz na kalendarz",
"inputDateModeButtonLabel": "Przełącz na wpisywanie",
"timePickerDialHelpText": "WYBIERZ GODZINĘ",
"timePickerInputHelpText": "WPISZ GODZINĘ",
"timePickerHourLabel": "Godzina",
"timePickerMinuteLabel": "Minuta",
"invalidTimeLabel": "Wpisz prawidłową godzinę",
"dialModeButtonLabel": "Włącz tryb selektora",
"inputTimeModeButtonLabel": "Włącz tryb wprowadzania tekstu",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licencja",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licencji",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Poprzedni kanał",
"keyboardKeyChannelUp": "Następny kanał",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Wysuń",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDn",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Zasilanie",
"keyboardKeyPowerOff": "Wyłącz zasilanie",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Spacja",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Pasek menu",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}