blob: 1c90fa4bf8c55649dad4cbf8bce8700e3b697b4d [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Mở menu di chuyển",
"backButtonTooltip": "Quay lại",
"closeButtonTooltip": "Đóng",
"deleteButtonTooltip": "Xóa",
"nextMonthTooltip": "Tháng sau",
"previousMonthTooltip": "Tháng trước",
"nextPageTooltip": "Trang tiếp theo",
"previousPageTooltip": "Trang trước",
"firstPageTooltip": "Trang đầu",
"lastPageTooltip": "Trang cuối",
"showMenuTooltip": "Hiển thị menu",
"aboutListTileTitle": "Giới thiệu về $applicationName",
"licensesPageTitle": "Giấy phép",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow trong tổng số $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow trong tổng số khoảng $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Số hàng mỗi trang:",
"tabLabel": "Tab $tabIndex trong tổng số $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "Đã chọn 1 mục",
"selectedRowCountTitleOther": "Đã chọn $selectedRowCount mục",
"cancelButtonLabel": "HỦY",
"closeButtonLabel": "ĐÓNG",
"continueButtonLabel": "TIẾP TỤC",
"copyButtonLabel": "Sao chép",
"cutButtonLabel": "Cắt",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Dán",
"selectAllButtonLabel": "Chọn tất cả",
"viewLicensesButtonLabel": "XEM GIẤY PHÉP",
"anteMeridiemAbbreviation": "SÁNG",
"postMeridiemAbbreviation": "CHIỀU",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Chọn giờ",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Chọn phút",
"modalBarrierDismissLabel": "Bỏ qua",
"signedInLabel": "Đã đăng nhập",
"hideAccountsLabel": "Ẩn tài khoản",
"showAccountsLabel": "Hiển thị tài khoản",
"drawerLabel": "Menu di chuyển",
"popupMenuLabel": "Menu bật lên",
"dialogLabel": "Hộp thoại",
"alertDialogLabel": "Thông báo",
"searchFieldLabel": "Tìm kiếm",
"reorderItemToStart": "Di chuyển lên đầu danh sách",
"reorderItemToEnd": "Di chuyển xuống cuối danh sách",
"reorderItemUp": "Di chuyển lên",
"reorderItemDown": "Di chuyển xuống",
"reorderItemLeft": "Di chuyển sang trái",
"reorderItemRight": "Di chuyển sang phải",
"expandedIconTapHint": "Thu gọn",
"collapsedIconTapHint": "Mở rộng",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Còn lại 1 ký tự",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Còn lại $remainingCount ký tự",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Làm mới",
"moreButtonTooltip": "Thêm",
"dateSeparator": "/",
"dateHelpText": "mm/dd/yyyy",
"selectYearSemanticsLabel": "Chọn năm",
"unspecifiedDate": "Ngày",
"unspecifiedDateRange": "Phạm vi ngày",
"dateInputLabel": "Nhập ngày",
"dateRangeStartLabel": "Ngày bắt đầu",
"dateRangeEndLabel": "Ngày kết thúc",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Ngày bắt đầu $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Ngày kết thúc $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Định dạng không hợp lệ.",
"invalidDateRangeLabel": "Phạm vi không hợp lệ.",
"dateOutOfRangeLabel": "Ngoài phạm vi.",
"saveButtonLabel": "LƯU",
"datePickerHelpText": "CHỌN NGÀY",
"dateRangePickerHelpText": "CHỌN PHẠM VI",
"calendarModeButtonLabel": "Chuyển sang lịch",
"inputDateModeButtonLabel": "Chuyển sang chế độ nhập",
"timePickerDialHelpText": "CHỌN THỜI GIAN",
"timePickerInputHelpText": "NHẬP THỜI GIAN",
"timePickerHourLabel": "Giờ",
"timePickerMinuteLabel": "Phút",
"invalidTimeLabel": "Nhập thời gian hợp lệ",
"dialModeButtonLabel": "Chuyển sang chế độ chọn mặt đồng hồ",
"inputTimeModeButtonLabel": "Chuyển sang chế độ nhập văn bản",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 giấy phép",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount giấy phép",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Giảm kênh",
"keyboardKeyChannelUp": "Tăng kênh",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Phím số 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Phím số 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Phím số 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Phím số 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Phím số 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Phím số 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Phím số 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Phím số 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Phím số 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Phím số 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Phím +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Phím ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Phím .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Phím /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Phím Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Phím =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Phím *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Phím (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Phím )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Phím -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Nguồn",
"keyboardKeyPowerOff": "Tắt nguồn",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Phím cách",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Trình đơn của thanh trình đơn",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}