blob: ece1af42961f6824f61dfaf43445d3021fb81d1d [file] [log] [blame]
{
"selectedRowCountTitleOne": "1 элемент таңдалды.",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 таңба қалды.",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "H:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Навигация мәзірін ашу",
"backButtonTooltip": "Артқа",
"closeButtonTooltip": "Жабу",
"deleteButtonTooltip": "Жою",
"nextMonthTooltip": "Келесі ай",
"previousMonthTooltip": "Өткен ай",
"nextPageTooltip": "Келесі бет",
"previousPageTooltip": "Алдыңғы бет",
"firstPageTooltip": "Бірінші бет",
"lastPageTooltip": "Соңғы бет",
"showMenuTooltip": "Мәзірді көрсету",
"aboutListTileTitle": "$applicationName туралы",
"licensesPageTitle": "Лицензиялар",
"pageRowsInfoTitle": "$rowCount ішінен $firstRow–$lastRow",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "Шамамен $rowCount ішінен $firstRow–$lastRow",
"rowsPerPageTitle": "Әр беттегі жолдар саны:",
"tabLabel": "$tabCount/$tabIndex қойынды",
"selectedRowCountTitleZero": "Тармақ таңдалмаған",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount элемент таңдалды.",
"cancelButtonLabel": "БАС ТАРТУ",
"closeButtonLabel": "ЖАБУ",
"continueButtonLabel": "ЖАЛҒАСТЫРУ",
"copyButtonLabel": "Көшіру",
"cutButtonLabel": "Қию",
"okButtonLabel": "Иә",
"pasteButtonLabel": "Қою",
"selectAllButtonLabel": "Барлығын таңдау",
"viewLicensesButtonLabel": "ЛИЦЕНЗИЯЛАРДЫ КӨРУ",
"anteMeridiemAbbreviation": "түстен кейін",
"postMeridiemAbbreviation": "түстен кейін",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Сағаттарды таңдаңыз",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Минуттарды таңдаңыз",
"modalBarrierDismissLabel": "Жабу",
"signedInLabel": "Аккаунтқа кірген",
"hideAccountsLabel": "Аккаунттарды жасыру",
"showAccountsLabel": "Аккаунттарды көрсету",
"drawerLabel": "Навигация мәзірі",
"popupMenuLabel": "Қалқымалы терезе мәзірі",
"dialogLabel": "Диалогтық терезе",
"alertDialogLabel": "Дабыл",
"searchFieldLabel": "Іздеу",
"reorderItemToStart": "Басына өту",
"reorderItemToEnd": "Соңына өту",
"reorderItemUp": "Жоғарыға жылжыту",
"reorderItemDown": "Төменге жылжыту",
"reorderItemLeft": "Солға жылжыту",
"reorderItemRight": "Оңға жылжыту",
"expandedIconTapHint": "Жию",
"collapsedIconTapHint": "Жаю",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "Таңбалар қалмады",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount таңба қалды.",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Жаңарту",
"moreButtonTooltip": "Жаю",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "кк.аа.жжжж",
"selectYearSemanticsLabel": "Жылды таңдау",
"unspecifiedDate": "Күн",
"unspecifiedDateRange": "Күндер ауқымы",
"dateInputLabel": "Күнді енгізу",
"dateRangeStartLabel": "Басталу күні",
"dateRangeEndLabel": "Аяқталу күні",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Басталу күні $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Аяқталу күні $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Формат жарамсыз.",
"invalidDateRangeLabel": "Ауқым жарамсыз.",
"dateOutOfRangeLabel": "Ауқымнан тыc.",
"saveButtonLabel": "САҚТАУ",
"datePickerHelpText": "КҮНДІ ТАҢДАУ",
"dateRangePickerHelpText": "АУҚЫМДЫ ТАҢДАУ",
"calendarModeButtonLabel": "Күнтізбеге ауысу",
"inputDateModeButtonLabel": "Мәтін енгізуге ауысу",
"timePickerDialHelpText": "УАҚЫТТЫ ТАҢДАҢЫЗ",
"timePickerInputHelpText": "УАҚЫТТЫ ЕНГІЗІҢІЗ",
"timePickerHourLabel": "Сағат",
"timePickerMinuteLabel": "Mинут",
"invalidTimeLabel": "Жарамды уақыт мәліметін енгізіңіз.",
"dialModeButtonLabel": "Таңдау режиміне ауысу",
"inputTimeModeButtonLabel": "Мәтін енгізу режиміне ауысу",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 лицензия",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount лицензия",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Келесі арна",
"keyboardKeyChannelUp": "Алдыңғы арна",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Қуат",
"keyboardKeyPowerOff": "Қуатты өшіру",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Бос орын",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Мәзір жолағының мәзірі",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}