blob: c4301b1c8e8c713cd03a56c665239d69a65b4dba [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Навигацын цэсийг нээх",
"backButtonTooltip": "Буцах",
"closeButtonTooltip": "Хаах",
"deleteButtonTooltip": "Устгах",
"nextMonthTooltip": "Дараах сар",
"previousMonthTooltip": "Өмнөх сар",
"nextPageTooltip": "Дараах хуудас",
"previousPageTooltip": "Өмнөх хуудас",
"firstPageTooltip": "Эхний хуудас",
"lastPageTooltip": "Сүүлийн хуудас",
"showMenuTooltip": "Цэсийг харуулах",
"aboutListTileTitle": "$applicationName-н тухай",
"licensesPageTitle": "Лиценз",
"pageRowsInfoTitle": "$rowCount-н $firstRow–$lastRow",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "Ойролцоогоор $rowCount-н $firstRow–$lastRow",
"rowsPerPageTitle": "Хуудсан дахь мөрийн тоо:",
"tabLabel": "$tabCount-н $tabIndex-р таб",
"selectedRowCountTitleZero": "Бичлэг сонгоогүй байна",
"selectedRowCountTitleOne": "1 зүйл сонгосон",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount зүйл сонгосон",
"cancelButtonLabel": "БОЛИХ",
"closeButtonLabel": "ХААХ",
"continueButtonLabel": "ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ",
"copyButtonLabel": "Хуулах",
"cutButtonLabel": "Таслах",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Буулгах",
"selectAllButtonLabel": "Бүгдийг сонгох",
"viewLicensesButtonLabel": "ЛИЦЕНЗИЙГ ХАРАХ",
"anteMeridiemAbbreviation": "ӨГЛӨӨ",
"postMeridiemAbbreviation": "ОРОЙ",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Цаг сонгоно уу",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Минут сонгоно уу",
"modalBarrierDismissLabel": "Үл хэрэгсэх",
"signedInLabel": "Нэвтэрсэн",
"hideAccountsLabel": "Бүртгэлүүдийг нуух",
"showAccountsLabel": "Бүртгэлүүдийг харуулах",
"drawerLabel": "Навигацын цэс",
"popupMenuLabel": "Попап цэс",
"dialogLabel": "Харилцах цонх",
"alertDialogLabel": "Сэрэмжлүүлэг",
"searchFieldLabel": "Хайх",
"reorderItemToStart": "Эхлэл рүү зөөх",
"reorderItemToEnd": "Төгсгөл рүү зөөх",
"reorderItemUp": "Дээш зөөх",
"reorderItemDown": "Доош зөөх",
"reorderItemLeft": "Зүүн тийш зөөх",
"reorderItemRight": "Баруун тийш зөөх",
"expandedIconTapHint": "Буулгах",
"collapsedIconTapHint": "Дэлгэх",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "No characters remaining",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 тэмдэгт үлдсэн",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount тэмдэгт үлдсэн",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Сэргээх",
"moreButtonTooltip": "Бусад",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "жжжж.сс.өө",
"selectYearSemanticsLabel": "Жил сонгох",
"unspecifiedDate": "Огноо",
"unspecifiedDateRange": "Хугацааны интервал",
"dateInputLabel": "Огноо оруулах",
"dateRangeStartLabel": "Эхлэх огноо",
"dateRangeEndLabel": "Дуусах огноо",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Эхлэх огноо $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Дуусах огноо $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Буруу формат байна.",
"invalidDateRangeLabel": "Буруу интервал байна.",
"dateOutOfRangeLabel": "Интервалаас гадуур байна.",
"saveButtonLabel": "ХАДГАЛАХ",
"datePickerHelpText": "ОГНОО СОНГОХ",
"dateRangePickerHelpText": "ИНТЕРВАЛ СОНГОХ",
"calendarModeButtonLabel": "Календарь луу сэлгэх",
"inputDateModeButtonLabel": "Оролт руу сэлгэх",
"timePickerDialHelpText": "ЦАГ СОНГОХ",
"timePickerInputHelpText": "ЦАГ ОРУУЛАХ",
"timePickerHourLabel": "Цаг",
"timePickerMinuteLabel": "Минут",
"invalidTimeLabel": "Цагийг зөв оруулна уу",
"dialModeButtonLabel": "Цаг сонгогч горим руу сэлгэх",
"inputTimeModeButtonLabel": "Текст оруулах горим руу сэлгэх",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 лиценз",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount лиценз",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Channel Down",
"keyboardKeyChannelUp": "Channel Up",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Гэр",
"keyboardKeyInsert": "Оруулах",
"keyboardKeyMeta": "Мета",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Асаах/унтраах товч",
"keyboardKeyPowerOff": "Унтраах",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Сонгох",
"keyboardKeySpace": "Space",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Тушаал",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Цэсний талбарын цэс",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}