blob: 9344ce4a53f8dc5be081e6aa6d558758c0acd93a [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "tall",
"timeOfDayFormat": "H:mm",
"openAppDrawerTooltip": "नेभिगेसन मेनु खोल्नुहोस्",
"backButtonTooltip": "पछाडि जानुहोस्",
"closeButtonTooltip": "बन्द गर्नुहोस्",
"deleteButtonTooltip": "मेट्नुहोस्",
"nextMonthTooltip": "अर्को महिना",
"previousMonthTooltip": "अघिल्लो महिना",
"nextPageTooltip": "अर्को पृष्ठ",
"previousPageTooltip": "अघिल्लो पृष्ठ",
"firstPageTooltip": "प्रथम पेज",
"lastPageTooltip": "अन्तिम पेज",
"showMenuTooltip": "मेनु देखाउनुहोस्",
"aboutListTileTitle": "$applicationName बारे",
"licensesPageTitle": "इजाजतपत्रहरू",
"pageRowsInfoTitle": "$rowCount मध्ये $firstRow–$lastRow",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "लगभग $rowCount को $firstRow–$lastRow",
"rowsPerPageTitle": "प्रत्येक पृष्ठमा रहेका पङ्क्तिहरूको सङ्ख्या:",
"tabLabel": "$tabCount मध्ये $tabIndex ट्याब",
"selectedRowCountTitleOne": "१ वस्तु चयन गरियो",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount वस्तुहरू चयन गरिए",
"cancelButtonLabel": "रद्द गर्नुहोस्",
"closeButtonLabel": "बन्द गर्नुहोस्",
"continueButtonLabel": "जारी राख्नुहोस्",
"copyButtonLabel": "प्रतिलिपि गर्नुहोस्",
"cutButtonLabel": "काट्नुहोस्",
"okButtonLabel": "ठिक छ",
"pasteButtonLabel": "टाँस्नुहोस्",
"selectAllButtonLabel": "सबै बटनहरू चयन गर्नुहोस्",
"viewLicensesButtonLabel": "इजाजतपत्रहरू हेर्नुहोस्",
"anteMeridiemAbbreviation": "पूर्वाह्न",
"postMeridiemAbbreviation": "अपराह्न",
"timePickerHourModeAnnouncement": "घन्टा चयन गर्नुहोस्",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "मिनेट चयन गर्नुहोस्",
"modalBarrierDismissLabel": "खारेज गर्नुहोस्",
"signedInLabel": "साइन इन गरियो",
"hideAccountsLabel": "खाताहरू लुकाउनुहोस्",
"showAccountsLabel": "खाताहरू देखाउनुहोस्",
"drawerLabel": "नेभिगेसन मेनु",
"popupMenuLabel": "पपअप मेनु",
"dialogLabel": "संवाद",
"alertDialogLabel": "अलर्ट",
"searchFieldLabel": "खोज्नुहोस्",
"reorderItemToStart": "सुरुमा सार्नुहोस्",
"reorderItemToEnd": "अन्त्यमा जानुहोस्",
"reorderItemUp": "माथि सार्नुहोस्",
"reorderItemDown": "तल सार्नुहोस्",
"reorderItemLeft": "बायाँ सार्नुहोस्",
"reorderItemRight": "दायाँ सार्नुहोस्",
"expandedIconTapHint": "संक्षिप्त गर्नुहोस्",
"collapsedIconTapHint": "विस्तार गर्नुहोस्",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "१ वर्ण बाँकी",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount वर्णहरू बाँकी",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "पुनः ताजा गर्नुहोस्",
"moreButtonTooltip": "थप",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "yyyy/mm/dd",
"selectYearSemanticsLabel": "वर्ष छान्नुहोस्",
"unspecifiedDate": "मिति",
"unspecifiedDateRange": "मितिको दायरा",
"dateInputLabel": "मिति प्रविष्टि गर्नुहोस्",
"dateRangeStartLabel": "सुरु हुने मिति",
"dateRangeEndLabel": "समाप्त हुने मिति",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "सुरु हुने मिति $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "समाप्त हुने मिति $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "अवैध ढाँचा।",
"invalidDateRangeLabel": "अवैध दायरा।",
"dateOutOfRangeLabel": "दायराभन्दा बाहिर",
"saveButtonLabel": "सेभ गर्नुहोस्",
"datePickerHelpText": "मिति चयन गर्नुहोस्",
"dateRangePickerHelpText": "दायरा चयन गर्नुहोस्",
"calendarModeButtonLabel": "पात्रो मोड प्रयोग गर्नुहोस्",
"inputDateModeButtonLabel": "इनपुट मोड प्रयोग गर्नुहोस्",
"timePickerDialHelpText": "समय चयन गर्नुहोस्",
"timePickerInputHelpText": "समय प्रविष्टि गर्नुहोस्",
"timePickerHourLabel": "घन्टा",
"timePickerMinuteLabel": "मिनेट",
"invalidTimeLabel": "वैध समय प्रविष्टि गर्नुहोस्",
"dialModeButtonLabel": "डायल चयनकर्ता मोड प्रयोग गर्नुहोस्",
"inputTimeModeButtonLabel": "पाठ इनपुट मोड प्रयोग गर्नुहोस्",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "एउटा इजाजतपत्र",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount वटा इजाजतपत्र",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Channel Down",
"keyboardKeyChannelUp": "Channel Up",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Power",
"keyboardKeyPowerOff": "Power Off",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Space",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "\"मेनु बार\" मेनु",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}