blob: 9dc6332a42f3c5f2ca0834f3dd595b8bd2f9410a [file] [log] [blame]
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေးဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။
။း
င်္၎
နၣ်
နၢၣ်
ဂ်ျ
ဂျ်