blob: e3d460de67be3d6e93800db6b90adfd7f388dc5b [file] [log] [blame]
င်္က္ကျြွှေို့်ာှီ့ၤဲံ့းႍ