pkgconfig: Correctly rename libplist*.pc to libplist*-2.0.pc
diff --git a/configure.ac b/configure.ac
index 7b19844..b928e0a 100644
--- a/configure.ac
+++ b/configure.ac
@@ -284,8 +284,8 @@
 Makefile
 libcnary/Makefile
 src/Makefile
-src/libplist.pc
-src/libplist++.pc
+src/libplist-2.0.pc
+src/libplist++-2.0.pc
 include/Makefile
 tools/Makefile
 docs/Makefile
diff --git a/src/Makefile.am b/src/Makefile.am
index 995bddd..7fe500a 100644
--- a/src/Makefile.am
+++ b/src/Makefile.am
@@ -49,4 +49,4 @@
 endif
 
 pkgconfigdir = $(libdir)/pkgconfig
-pkgconfig_DATA = libplist.pc libplist++.pc
+pkgconfig_DATA = libplist-2.0.pc libplist++-2.0.pc
diff --git a/src/libplist++.pc.in b/src/libplist++-2.0.pc.in
similarity index 100%
rename from src/libplist++.pc.in
rename to src/libplist++-2.0.pc.in
diff --git a/src/libplist.pc.in b/src/libplist-2.0.pc.in
similarity index 100%
rename from src/libplist.pc.in
rename to src/libplist-2.0.pc.in